Please wait
Đang tải...

Xin vui lòng thêm tối đa 5 hình ảnh, tập tin âm thanh hoặc video (tối đa: 30mb) để giúp giải thích vấn đề.

Không có người trong nhà để thông báo

Bạn đang về để nâng cao một vấn đề đối với một wihtout tài sản một báo cáo chiếm đóng Bến tàu. Nhấp vào < a href = "/dashboard/home/#/issue/createfrom" dữ liệu-toggle = "tooltip" > ở đây để nâng cao một vấn đề thay mặt cho một bến Pier.

*Ví dụ: chỗ đỗ xe hạn chế hoặc giới hạn truy cập cho xe tải

HOẶC